Szanowni Państwo

Akademia Jana Długosza w Częstochowie – Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire

Zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.

Starość na polskiej wsi – determinanty, szanse, zagrożenia

7 grudnia 2017 Częstochowa

Organizatorzy postawili następujące pytania, ogniskujące problematykę wystąpień konferencyjnych:
1. Czy życie w społeczności wiejskiej – tradycyjnej, bardziej zamkniętej, oddalonej od centrów urbanistycznych wzmacnia jakość życia seniorów?
2. Jaka jest kondycja zdrowotna seniorów i jaką propozycję ma dla nich lokalny system ochrony zdrowia?
3. Czy oddalenie od jednostek ochrony zdrowia, infrastruktury społecznej i kulturalnej ma wpływ na ich aktywność i poczucie sensu życia? A może taka sytuacja wzmacnia życie na łonie rodziny, wspiera rozwój aktywności opiekuńczej, zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa?
4. czy zmiany ostatnich lat, zwiększone środki finansowe na ochronę zdrowia, usługi rehabilitacyjne, aktywizację i opiekę w sposób istotny zwiększyły bezpieczeństwo seniorów?
5. Czy starszym mieszkańcom wsi żyje się dostatniej niż ich rówieśnikom z terenów zurbanizowanych, czy może są bardziej podatni na wykluczanie ekonomiczne i społeczne?
6. Jaką rolę odgrywa polityka społeczna i praca socjalna w kreowaniu lepszej rzeczywistości w warunkach wiejskich?

Udział w konferencji oraz publikacja pokonferencyjna są bezpłatne

Termin zgłoszenia mija 20 listopada, zgłoszenia można wysyłać na adres
senator.ryszard.majer@gmail.com.

Szanowni Państwo
Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego
we współpracy z:
Łódzkim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz
Stowarzyszeniem Gerontologów Społecznych
zaprasza na III Konferencję Gerontologiczną
z cyklu: Refleksje nad starością
„Być i Stawać się w starości”
16-17 lutego 2018 – Łódź

W programie konferencji mogą znaleźć się referaty naukowe, komunikaty z badań, postery, warsztaty a także inne zajęcia praktyczne. Zapraszamy do udziału w obradach konferencyjnych pracowników, studentów i absolwentów uczelni wyższych, zainteresowanych podejmowaniem działań na rzecz osób starych.

Oto fragment Komunikatu 1, będącego zaproszeniem do udziału w konferencji:
„Myśląc o „Byciu” i/lub „Stawaniu się” w starości mamy nadzieję zachęcić Państwa do interdyscyplinarnego namysłu nad obiema tymi kategoriami poznawczymi, odniesionymi do starości. Cenne będą refleksje zawierające się w szerokiej perspektywie filozoficznej, teologicznej, antropologicznej, psychologicznej, socjologicznej, z zakresu nauk o zdrowiu i sztuce. Zachęcamy też pedagogów i andragogów do rozważań rozbudowujących geragogiczną perspektywę oglądu starości w kontekście „Bycia” i „Stawania się”, akcentującą znaczenie procesów uczenia się (do/w) starości, obszarów transgresji, transcendencji i autokreacji, poszerzania pola (samo)świadomości, sprzyjających osobowemu dojrzewaniu do/w starości.
Ważnym w dyskusji konferencyjnej, poza wskazanymi powyżej, wydają się być
odniesienia:
• „Być” i „Stawać się” w starości jako statyczna a dynamiczna perspektywa starości
(stałość a zmienność (w) starości),
• Subiektywny i obiektywny wymiar „Bycia” i „Stawania się” w starości,
• „Być” i „Stawać się” jako jednostkowe doświadczanie starości w kontekście
pełnego cyklu życiowego,
• „Być” i „Stawać się” w starości jako „wynik” kontekstu społeczno – kulturowego i
cywilizacyjnego.

Więcej szczegółów i możliwość rejestracji:
http://zaigs.uni.lodz.pl/