Regulamin Konkursu przyznawania nagród
Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych
za wybitne monografie naukowe z gerontologii społecznej

1. Organizatorem Konkursu na wybitne monografie naukowe z gerontologii społecznej jest Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 53/241,
40-126 Katowice.

2. Zarząd SGS raz w roku nagradza zgłoszone publikacje w dwóch kategoriach:
– monografie autorskie,
– monografie wieloautorskie.

3. Zarząd SGS zastrzega sobie prawo nie przyznać nagrody w żadnej z kategorii lub przyznać
tylko w jednej.

4. Publikacje do Konkursu mogą zgłaszać:
– szkoły wyższe i uniwersytety,
– instytuty badawcze i naukowe,
– stowarzyszenia i organizacje społeczne,
– autorzy/współautorzy.

5. Nadsyłane prace i ich części muszą być oryginalne, wcześniej niepublikowane.

6. Publikacje kandydujące do nagrody, opublikowane w poprzednim roku, należy przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem „Konkurs” do 31 stycznia roku następnego na adres siedziby SGS w trzech egzemplarzach wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, zaopatrzonym w podpis/podpisy Autora/Autorów i podmiotu zgłaszającego. Formularz dostępny jest na stronie: www.gerontolodzy.ovh.

7. Opinie wydają eksperci będący członkami Kapituły Konkursu.

8. Opinie wydają eksperci będący członkami Kapituły Konkursu.

9. W skład Kapituły Konkursu wchodzą wszyscy członkowie SGS będący samodzielnymi pracownikami naukowymi.

10. Przewodniczący Kapituły Konkursu wybierany jest na jeden rok podczas corocznego zebrania wszystkich członków SGS.

11. Zgłoszona do nagrody monografia kierowana jest do trzech recenzentów. Przewodniczący Kapituły Konkursu ma pierwszeństwo w proponowaniu opracowania opinii poszczególnym ekspertom członkom Kapituły. Może też wskazać recenzenta/recenzentów spoza Kapituły w porozumieniu z pozostałymi członkami Kapituły.12. Praca typowana do nagrody musi uzyskać pozytywne opinie trzech recenzentów.

13. Zarząd SGS przyjął następujące fundamentalne kryteria oceny:
– monografia obejmuje zagadnienia dotyczące teorii i praktyki gerontologii społecznej,
– cele monografii są zgodne z celami statutowymi SGS,
– monografia jest innowacyjna.

14. Przewodniczący Kapituły, po zapoznaniu się z trzema opiniami, wnioskuje do Zarządu SGS o nagrodzenie danej monografii lub nieprzyznanie nagrody konkursowej.

15. Opinie ekspertów o monografiach wraz z wnioskiem Przewodniczącego Kapituły powinny wpłynąć do Zarządu SGS najpóźniej do 25 lutego danego roku.

16. Zarząd SGS w terminie do 5 marca podejmuje uchwałę w sprawie przyznania nagrody za wybitne monografie z gerontologii społecznej i informuje o tym nagrodzonych.

17. Od negatywnej opinii Kapituły i uchwały Zarządu SGS nie ma odwołania.

18. Informacja o Laureatach jest publikowana na stronie SGS www. gerontolodzy.ovh oraz w czasopiśmie „Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej”.

19. Laureaci otrzymują listy gratulacyjne z podpisami Przewodniczącego Kapituły i Prezesa SGS.

20. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Kapituły, chyba że złożą pisemny wniosek o wyłączenie z prac Kapituły.

21. Dokumenty przekazane w związku z udziałem w Konkursie, w tym egzemplarze pracy zgłoszonej do Konkursu, nie podlegają zwrotowi.

22. Uczestnicy Konkursu, przez fakt przystąpienia do Konkursu, wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez SGS z przedstawionej monografii poprzez jej prezentacje w materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych SGS.

Zarząd SGS

Załącznik: Formularz zgłoszeniowy SGS nagroda monografia